Thể Lệ

THỜI GIAN

Từ 10:00’ ngày 21/06  đến 23:59' ngày 27/06

NỘI DUNG

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, user nạp mệnh giá bất kỳ vào game sẽ nhận được code.

- Có 2 loại code dành cho máy chủ THƯƠNG KHUNG và các máy chủ cũ. (Lưu ý: User chỉ nhận được 1 trong 2 loại code)

Ví dụ:

- User nạp ngày đầu tiên sẽ nhận code ngày 1.

- User không nạp ngày 2, qua ngày 3 user nạp tiếp sẽ nhận quà ngày 2.

- User nạp tiếp ngày 4 sẽ nhận quà ngày 3, user nạp tiếp ngày 5 sẽ nhận quà ngày 4...v.v....

Code được lưu trong mục Lịch Sử. 

Code quà nạp dành cho server THƯƠNG KHUNG:

Ngày Nạp Nhận Thưởng
1 ngày Vé exp nhân vật (30000) *5
Khóa Vạn Năng *5
Vé cường hóa (khóa) *2
2 ngày Vé exp nhân vật (30000) *10
Vé exp Pet (30000) *10
Đá Tẩy Tủy *5
3 ngày Cuộn Giám Định Cao Cấp *5
Cuộn Giám Định Tiến Cấp *5
Vé Tiến Cấp Cường Hóa *5
4 ngày Vé exp nhân vật (30000) *15
Vé exp Pet (30000) *15
Cuộn giám định (khóa) *5
5 ngày Rương Vô Song  *2
Vé Cường Hóa (khóa) *5
Đá Tẩy Tủy *10
6 ngày Đá Trùng Sinh *10
Cuộn giám định (khóa) *10
Tân Lễ Bao *2
7 ngày Vé exp nhân vật (30000) *20
Thẻ May Mắn *2
Tân Lễ Bao *3

Code quà nạp dành cho server cũ:

Ngày Nạp Nhận Thưởng
1 ngày Vé exp nhân vật (30000) *10
Cuộn giám định (khóa) *5
Vé cường hóa (khóa) *5
2 ngày Cuộn giám định (khóa) *10
Đá Tiềm Năng Pet *10
Đá Tẩy Tủy *10
3 ngày Cuộn giám định cao cấp *5
Cuộn giám định tiến cấp *5
Vé tiến cấp cường hóa *5
4 ngày Linh Thạch Thượng Cổ *5
Cuộn Giám Định cao cấp *10
Đá Ma Lực cấp 5 *15
5 ngày Cuộn Giám Định cao cấp *15
Vé Cường Hóa khóa *15
Đá Ma Lực cấp 5 *15
6 ngày Linh Thạch Thượng Cổ *10
Đá Ma Lực cấp 5 *15
Tân Lễ Bao *2
7 ngày Tân Lễ Bao *3
Thẻ May Mắn *2
Phiếu Rút Thưởng *2